Consiliul Local al Comunei Vama Buzăului

Componența

BORCEA Sergiu Oliver PSD
COMĂNIȚĂ Dragoș PNL
COMĂNIȚĂ Radu PSD
GAL Ștefan Viorel PNL
GYORGY Mihail Răzvan PNL
IAGER Alin PSD
IONESCU Alexandru Constantin PNL
MARIȘ Ioan Nicolae PSD
MOREGA Dragoș Sebastian PSD
NEAGOVICI Ciprian Alexandru PSD
POPICA Dumitru Constantin PSD
SOLOMON Dragoș Ioan PSD
TONIE Alina Claudia PSD

 

Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local


 

Hotărâri ale Consiliului Local

2023[+] deschide[-] inchide

 • HCL nr.165 din 22.12.2023, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent PROIECTULUI „Construire parc fotovoltaic, branșamente si împrejmuire în Stațiunea turistică Comuna Vama Buzăului”
 • HCL nr.164 din 22.12.2023, privind aprobarea PROIECTULUI „Construire parc fotovoltaic, branșamente si împrejmuire în Stațiunea turistică Comuna Vama Buzăului”, în vederea finanțării acestuia în cadrul FONDULUI DE MODERNIZARE Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei
 • HCL nr.163 din 22.12.2023, privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „IBSV SALUBRITATE” să voteze pentru aprobarea Statutului actualizat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „IBSV SALUBRITATE”
 • HCL nr.162 din 22.12.2023, privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „IBSV SALUBRITATE” să voteze pentru aprobarea proiectului actului adițional la Contractul de delegare al gestiunii încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „IBSV SALUBRITATE” și S.C. Salubritatea IBSV S.R.L.
 • HCL nr.161 din 22.12.2023, privind aprobarea și însușirea sistemului public de alimentare cu apă al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.160 din 22.12.2023, privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea S.C. Green Valley Resort Management & Hospitality S.R.L. asupra unor imobile teren, proprietate privată a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.159 din 22.12.2023, privind aprobarea actualizării înscrierilor în Cartea Funciară a imobilelor proprietate a Comnunei Vama Buzăului, urmare a derulării proiectului „Servicii de Înregistrare Sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a Imobilelor Situate în U.A.T. Comuna Vama Buzăului din Județul Brașov”
 • HCL nr.158 din 22.12.2023, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru anul 2024
 • HCL nr.156 din 22.12.2023, privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Ianuarie 2024 – Martie 2024
 • HCL nr.155 din 21.12.2023, privind rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2023 – secțiunea de funcționare, pe trimestrul IV
 • HCL nr.154 din 15.12.2023, privind aprobarea rezilierii contractului de finanțare nr. 2177/16.05.2023 pentru proiectul „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, BRANȘAMENTE ȘI ÎMPREJMUIRE ÎN STAȚIUNEA TURISTICĂ COMUNA VAMA BUZĂULUI” și redepunerea cererii de finanțare pe o altă sursă de finanțare identificată
 • HCL nr.153 din 15.12.2023, privind stabilirea impozitelor pe mijloacele de transport cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 T, pentru anul 2024, la nivelul comunei Vama Buzăului, județul Brașov
 • HCL nr.152 din 15.12.2023, privind rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2023 – secțiunea de funcționare, pe trimestrul IV
 • HCL nr.151 din 29.11.2023, privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”
 • HCL nr.150 din 29.11.2023, privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de închiriere nr. 56/09.01.2015
 • HCL nr.149 din 29.11.2023, privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere încheiat de Comuna Vama Buzăului cu S.C. Simoteamedfam S.R.L.
 • HCL nr.148 din 29.11.2023, privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere
 • HCL nr.147 din 29.11.2023, privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Vama Buzăului, până la data de 31.12.2026
 • HCL nr.146 din 29.11.2023, privind aprobarea constituirii comisiei de negociere a Actului adițional nr. 7 la contractul de asociere în participaţiune nr. 4400/27.12.2010, încheiat între Comuna Vama Buzăului (asociat participant) cu S.C. Dălghiaș Development S.R.L. (asociat administrator) și S.C. Green Valley Resort Management&Hospitality S.R.L. (asociat participant nou)
 • HCL nr.145 din 29.11.2023, privind aprobarea modificării Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea de activităţi diverse
 • HCL nr.144 din 29.11.2023, privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar navetist, încadrați la unitățile de învățământ de pe raza comunei Vama Buzăului, pe parcursul anului calendaristic 2024
 • HCL nr.143 din 29.11.2023, privind aprobarea acordării unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe traseele operate de RATBV SA, în cadrul serviciului public de transport local prin curse regulate efectuat în UAT-urile membre ale AMDDTPBv
 • HCL nr.142 din 29.11.2023, privind aprobarea rectificării și modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2023 – secțiunea de funcționare, pe trimestrul IV
 • HCL nr.141 din 29.11.2023, privind aprobarea unor procese verbale al şedinţelor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.140 din 31.10.2023, privind însușirea documentației tehnico – economice, a indicatorilor tehnico – economici și a lucrării de refacere/reabilitare trotuar în Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.139 din 31.10.2023, privind însușirea documentației depuse la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea semnării Contractului de finanțare nr. 2487/10.10.2023 – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, respectiv nr. 5892/16.10.2023 – Primăria comunei Vama Buzăului, pentru Programul Național de investiții „Anghel Saligny”
 • HCL nr.137 din 31.10.2023, privind aprobarea prețurilor de referință al masei lemnoase pe picior ce se recoltează din fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului, pentru anul 2024
 • HCL nr.136 din 31.10.2023, privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama Buzăului, pentru iarna 2023-2024
 • HCL nr.135 din 31.10.2023, privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 212.042,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, județul Brașov și înscris în C.F. 101015 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 101015, în 2 loturi
 • HCL nr.134 din 31.10.2023, privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 111.337,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, județul Brașov și înscris în C.F. 100555 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100555, în 2 loturi
 • HCL nr.133 din 31.10.2023, privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea Parohiei Ortodoxe Acriș asupra unui imobil teren, proprietate privată a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.132 din 31.10.2023, privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită al Asociaţiei „Valea Zimbrilor – Vama Buzăului" asupra terenului în suprafată de 1.281,00 mp, identificat în cartea funciară nr. 101628 Vama Buzăului, cu nr. cad./nr. topo. 101628
 • HCL nr.131 din 31.10.2023, privind însușirea documentației tehnico – economice (P.A.C.), a indicatorilor tehnico – economici și a lucrării „Modernizare și reabilitare străzi în comuna Vama Buzăului, județul Brașov – Ulița „La Dispensar””
 • HCL nr.130 din 31.10.2023, privind însușirea documentației tehnico – economice (P.A.C.), a indicatorilor tehnico – economici și a lucrării „Canalizare pluvială în sat Acriș, tonson cuprins între Pârâul Acriș și imobilul cu nr. 50, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.129 din 31.10.2023, privind aprobarea modificării art. 3 și a art. 4, lit. „b” din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzaului nr. 26 din 08.03.2023 - privind aprobarea participării UAT Comuna VAMA BUZĂULUI la apelul de proiecte cu titlul „Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul II, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția I17. „Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, aprobarea proiectului „Crearea unei rețele de hub-uri pentru dezvoltarea competențelor digitale in bibliotecile din Judetul Brasov”, aprobarea Acordului de parteneriat al proiectului, aprobarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile
 • HCL nr.128 din 31.10.2023, privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 77 din 29.06.2023 - privind aprobarea variantei finale a proiectului de steag al Unității Administrativ Teritoriale - Comuna Vama Buzăului, județul Brașov
 • HCL nr.127 din 31.10.2023, privind aprobarea Statutului Actualizat al Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov conform dispozițiilor H.G. nr. 293/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice
 • HCL nr.126 din 31.10.2023, privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 138 din 18.12.2019 - privind aprobarea acordării unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijlocele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.125 din 31.10.2023, privind aprobarea plății din bugetul local al U.A.T. Comuna Vama Buzăului a sumelor reprezentând diferențe rezultate dintre contravaloarea costurilor lunare de gestionare a cantităților de deșeuri municipale colectate, transferate, sortate și depozitate și cuantumul taxei de salubrizare impuse și colectate lunar de la persoanele fizice din U.A.T. Comuna Vama Buzăului, Județul Brașov
 • HCL nr.124 din 31.10.2023, privind aprobarea unor procese verbale al şedinţelor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.123 din 27.10.2023, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului „Înființare platformă comunală TIP PC 4 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.122 din 27.10.2023, privind „Înființare platformă comunală TIP PC4 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în comuna Vama Buzăului, judetul Brașov” prin intermediul Programului Național de Redresare și Reziliență, gestionat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - COMPONENTA C3 - MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile - Sub-investiția I1.A-B - SISTEME INTEGRATE DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD
 • HCL nr.121 din 20.10.2023, privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a documentației tehnnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici pentru investiția „Montare stații de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice în comuna Vama Buzăului (Stațiune turistică) – județul Brașov”
 • HCL nr.120 din 20.10.2023, privind aprobarea rectificării și modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2023 – secțiunea de funcționare, pe trimestrul IV
 • HCL nr.119 din 20.10.2023, privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Octombrie 2023 – Decembrie 2023
 • HCL nr.118 din 19.9.2023, privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unei cantități de lemn de foc solicitantului Mareș Gheorghe
 • HCL nr.117 din 19.9.2023, privind aprobarea unor contracte de asistență juridică și reprezentare
 • HCL nr.116 din 19.9.2023, privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”
 • HCL nr.115 din 19.9.2023, privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului pentru anul şcolar 2023-2024
 • HCL nr.114 din 19.9.2023, privind aprobarea acordării pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdan”
 • HCL nr.113 din 19.9.2023, privind aprobarea Statutului Actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară INTERSAL
 • HCL nr.112 din 19.9.2023, privind aprobarea Actului Aditional nr. 6/2023 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călatori nr. 1 din data de 20.12.2018, încheiat cu Societatea RATBV S.A., modificat şi completat prin Actul adiţional nr. 1/2019, Actul adiţional nr. 2/2021, Actul adiţional nr. 3/2021, Actul adiţional nr. 4/2021 şi Actul adiţional nr. 5/2022
 • HCL nr.111 din 19.9.2023, privind aprobarea branșării la rețeaua de alimentare cu apă a Comunei Vama Buzăului a imobilelor din zona „La Chirilaș”
 • HCL nr.110 din 19.9.2023, privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiţii „CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR” în comuna Vama Buzăului și acordul pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenului situat în intravilanul comunei Vama Buzăului, identificat în C.F. nr. 101629 Vama Buzăului, nr. cad. 101629, cu suprafața de 2430 m.p. și a terenului situat în intravilanul comunei Vama Buzăului, identificat în C.F. nr. 101631 Vama Buzăului, nr. cad. 101631, cu suprafața de 2183 m.p., având categoria de folosință pășune
 • HCL nr.109 din 19.9.2023, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri comunale și străzi în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, aprobat pentru finanțare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 • HCL nr.108 din 19.9.2023, privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 67 din 12.06.2023 - privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri comunale și străzi în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, aprobat pentru finanțare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 • HCL nr.107 din 19.9.2023, privind aprobarea unor procese verbale al şedinţelor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.106 din 19.9.2023, privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru ședința ordinară din data de 19.09.2023
 • HCL nr.105 din 12.9.2023, privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea de produse și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, la nivelul U.A.T. Comuna Vama Buzăului, județul Brașov, în perioada 2023 – 2029
 • HCL nr.104 din 12.9.2023, privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru ședința extraordinară de îndată din data de 12.09.2023
 • HCL nr.103 din 4.8.2023, privind aprobarea realizării lucrării „Extindere iluminat public în comuna Vama Buzăului, județul Brașov către punctul numit Dălghiaș”
 • HCL nr.102 din 4.8.2023, privind aprobarea ieșirii Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vama Buzăului din asocierea în cadrul S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
 • HCL nr.101 din 4.8.2023, privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 79.632,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, județul Brașov și înscris în C.F. 101606 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 101606, în 3 loturi
 • HCL nr.100 din 4.8.2023, privind aprobarea finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a taberei de vară „Îndrăznește TU poți”, organizată în parteneriat cu ASOCIAȚIA „FEUERSTEIN - DESCHIDETI MINTEA”
 • HCL nr.99 din 4.8.2023, privind aprobarea bugetului creditelor interne al Comunei Vama Buzăului pe anul 2023 și a listei de investiții
 • HCL nr.98 din 4.8.2023, privind aprobarea rectificării și modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2023 – secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pe trimestrul III și pe trimestrul IV
 • HCL nr.97 din 4.8.2023, privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru ședința extraordinară din data de 04.08.2023
 • HCL nr.96 din 28.7.2023, privind aprobarea încheierii Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și U.A.T. Comuna Vama Buzăului, privind utilizarea terenurilor proprietate publică a Statului și administrate de Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri comunale și străzi în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.95 din 28.7.2023, privind acordul Comunei Vama Buzăului pentru amenajarea unui magazin de suveniruri de către Asociația „Valea Zimbrilor – Vama Buzăului” în cadrul Centrului Local de Informare și Promovare Turistică Vama Buzăului
 • HCL nr.94 din 28.7.2023, privind aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei Vama Buzăului la data de 30.06.2023, precum şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere în registrul agricol
 • HCL nr.93 din 28.7.2023, privind stabilirea domeniilor serviciilor publice în care persoanele care au săvârşit infracţiuni sau persoanele care au fost sancționate contravențional vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată
 • HCL nr.92 din 28.7.2023, privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice de specialitate la podul peste râul Buzău, situat pe DC 49 Buzăiel
 • HCL nr.91 din 28.7.2023, privind aprobarea depunerii la A.P.M., spre revizuire, a Amenajamentului Silvic U.P. II Ciucaș din proprietatea Comunei Vama Buzăului și demararea lucrărilor de amenajare pentru fondul forestier cuprins în UP IV – Izvoarele Buzăului
 • HCL nr.90 din 28.7.2023, privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 29.06.2023
 • HCL nr.89 din 29.6.2023, privind aprobarea organizării unor tabere de vară la nivelul comunei Vama Buzăului pentru elevii Școlii Gimnaziale Vama Buzăului
 • HCL nr.88 din 29.6.2023, privind aprobarea constituirii la nivelul comunei Vama Buzăului a unui Grupul de Lucru în conformitate cu prevederile H.G. nr. 560/2022
 • HCL nr.87 din 29.6.2023, privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.86 din 29.6.2023, privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituţiilor de pe raza Comunei Vama Buzăului pe perioada sezonului rece 2023 - 2024
 • HCL nr.85 din 29.6.2023, privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partizile nr. 834 și 835, constituite în fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului (UP II Ciucaș)și din partizile nr. 480, 482, 483 și 484 constituite în vegetația din afara fondului forestier (trupurile de pășune Beldiplai, Pâtpa, Sărmal, Piatra de var)
 • HCL nr.84 din 29.6.2023, privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere
 • HCL nr.83 din 29.6.2023, privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere încheiat de Comuna Vama Buzăului cu Compania Națională Poșta Română S.A.
 • HCL nr.82 din 29.6.2023, privind aprobarea Regulamentului privind Programul multianual de interes public „Programul rabla local“ la nivelul comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.81 din 29.6.2023, privind asigurarea continuității serviciului de salubrizare în Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.80 din 29.6.2023, privind constatarea apartenenței la domeniul privat al U.A.T. Comuna Vama Buzăului a unor imobile
 • HCL nr.79 din 29.6.2023, privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea S.C. Green Valley Resort Management & Hospitality S.R.L. asupra unor imobile teren, proprietate privată a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.78 din 29.6.2023, privind aprobarea Studiului de oportunitate - etapa a V-a de extindere - a serviciului public de transport persoane prin curse regulate în U.A.T. membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, respectiv în Municipiul Săcele și aprobarea proiectului Actului adiţional nr. 6/2023 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/20.12.2018
 • HCL nr.77 din 29.6.2023, privind aprobarea variantei finale a proiectului de steag al Unității Administrativ Teritoriale - Comuna Vama Buzăului, județul Brașov
 • HCL nr.76 din 29.6.2023, privind aprobarea documentației tehnico-economice (D.T.A.C.+P.T.h.) și însușirea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Post de Grăniceri – Reparații învelitoare,reparații tencuieli, revizuire tâmplării, revizuire finisaje interioare, revizuire instalații”
 • HCL nr.75 din 29.6.2023, privind aprobarea însușirii stadiului de derulare a contractului de execuție aferent obiectivului de investiții „Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.74 din 29.6.2023, privind aprobarea organizării Festivalului Național de Folk ,,Vama de la Munte”
 • HCL nr.73 din 29.6.2023, privind aprobarea aprobarea rectificării și modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2023 – secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pe trimestrul III
 • HCL nr.72 din 29.6.2023, privind aprobarea unor procese verbale al şedinţelor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.71 din 12.6.2023, privind aprobarea acordării unor premii, sub formă de bani, elevilor premianți ai ciclului gimnazial din cadrul Școlii Gimnaziale Vama Buzăului
 • HCL nr.70 din 12.6.2023, privind aprobarea unor contracte de asistență juridică și reprezentare
 • HCL nr.69 din 12.6.2023, privind aprobarea reparării unui podeț din satul Acriș, comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.68 din 12.6.2023, privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 996.250 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului
 • HCL nr.67 din 12.6.2023, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico –economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri comunale și străzi în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, aprobat pentru finanțare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 • HCL nr.66 din 12.6.2023, privind aprobarea participării UAT Comuna Vama Buzăului la apelul de proiecte cu titlul „Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul VI: Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație. Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar. Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi”, aprobarea proiectului „Microbuze verzi în școlile din județul Brașov”, a Acordului de parteneriat și delegarea dreptului UAT Comuna Vama Buzăului de depunere a aplicației de finanțare către UAT Județul Brașov
 • HCL nr.65 din 12.6.2023, privind aprobarea Protocolului de asociere dintre UAT Municipiul Brașov și UAT Comuna Vama Buzăului pentru realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale în cadrul proiectului PNRR C10-I1.1-85 „ACHIZIŢIE MIJLOACE DE TRANSPORT NEPOLUANTE ÎN ZONA METROPOLITANĂ BRAȘOV”
 • HCL nr.64 din 12.6.2023, privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Iunie 2023 – August 2023
 • HCL nr.63 din 15.5.2023, privind aprobarea realizării lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor comunale asfaltate și a străzilor asfaltate din comuna Vama Buzăului, județul Brașov
 • HCL nr.62 din 15.5.2023, privind aprobarea reparării prin pietruire a drumurilor de interes local din comuna VamaBuzăului, pe parcursul anului 2023
 • HCL nr.61 din 15.5.2023, privind aprobarea Actului adițional nr. 6 la contractul de asociere în participațiune nr. 4400/27.12.2010 încheiat de Comuna Vama Buzăului (asociat participant) cu S.C. Dălghiaș Development S.R.L. (asociat administrator) și S.C. Green Valley Resort Management&Hospitality S.R.L. (asociat participant nou)
 • HCL nr.60 din 15.5.2023, privind însușirea stadiului de implementare a contractului de asociere în participaţiune nr. 4400/27.12.2010, încheiat de Comuna Vama Buzăului (asociat participant) cu S.C. Dălghiaș Development S.R.L. (asociat administrator) și S.C. Green Valley Resort Management&Hospitality S.R.L. (asociat participant nou)
 • HCL nr.59 din 26.4.2023, privind aprobarea participării UAT Comuna VAMA BUZĂULUI la Acordul de parteneriat pentru depunere proiect apel submăsura 19.1 „Sprijin pregătitor” din cadrul Măsurii 19 – Dezvoltare locală a LEADER
 • HCL nr.58 din 26.4.2023, privind aprobarea acordării, cu titlul gratuit, a unei cantități de 30 m.c. material lemnos pentru construcții Parohiei Ortodoxe Vama Buzăului
 • HCL nr.57 din 26.4.2023, privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UAT Comuna VAMA BUZĂULUI și Asociatia Glocala (ONG)
 • HCL nr.56 din 26.4.2023, privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UAT Comuna VAMA BUZĂULUI și Asociația „SUPORT – REGIUNEA CENTRU”
 • HCL nr.55 din 26.4.2023, privind aprobarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare și a Anexelor la acesta, încheiat în aria de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „INTERSAL”
 • HCL nr.54 din 26.4.2023, privind aprobarea unor procese verbale al şedinţelor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.50 din 30.3.2023, privind aprobarea darii in folosință gratuită a unui bun imobil - teren din domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vama Buzăului către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară INTERSAL
 • HCL nr.49 din 30.3.2023, privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr.48 din 30.3.2023, privind desemnarea reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Hidro – Sal Com S.R.L.
 • HCL nr.47 din 30.3.2023, privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere
 • HCL nr.46 din 30.3.2023, privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”
 • HCL nr.45 din 30.3.2023, privind stabilirea coeficientului de salarizare pentru funcția publică de execuție de consilier achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.44 din 30.3.2023, privind aprobarea Regulamentului de pășunat valabil pe întreg teritoriul administrativ al unității administrativ teritoriale Vama Buzăului
 • HCL nr.43 din 30.3.2023, privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 6.127,00 m.p., situat în satul Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov și înscris în C.F. 101048 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 101048, în 2 loturi
 • HCL nr.42 din 30.3.2023, privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare înregistrat la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 1469/16.03.2023
 • HCL nr.41 din 30.3.2023, privind aprobarea acordării unui drept de servitute de trecere în favoarea S.C. Dălghiaș Development S.R.L.
 • HCL nr.40 din 30.3.2023, privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea S.C. Dălghiaș Devolopment S.R.L. asupra unui imobil teren, proprietate privată a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.39 din 30.3.2023, privind aprobarea alipirii unor imobile teren aflate în proprietatea privată a Comunei Vama Buzăului, ce fac obiectul contractului de asociere în participaţiune nr. 4400/27.12.2010, încheiat între Comuna Vama Buzăului şi S.C. Dălghiaş Development S.R.L. – Vama Buzăului
 • HCL nr.38 din 30.3.2023, privind aprobarea actualizării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 140/18.12.2019
 • HCL nr.37 din 30.3.2023, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli preliminat pe anul 2023, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.36 din 30.3.2023, privind aprobarea balanţei de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.35 din 30.3.2023, privind aprobarea modificării cuantumului cotizației anuale aferentă Comunei Vama Buzăului, prevăzută pentru anul 2023, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „INTERSAL”, în vederea achiziției de europubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor pe 5 fracții
 • HCL nr.34 din 30.3.2023, privind stabilirea modului (procentului) de împărțire a compensației pentru linia de transport public local de călători 540 Brașov – Vama Buzăului, operate de către societatea RAT Brașov S.A.
 • HCL nr.33 din 30.3.2023, privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale stabilite la nivelul comunei Vama Buzăului pentru anul 2024
 • HCL nr.32 din 30.3.2023, privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului Comunei Vama Buzăului, la data de 31.12.2022
 • HCL nr.31 din 30.3.2023, privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Comunei Vama Buzăului la data de 31.12.2022
 • HCL nr.30 din 30.3.2023, privind aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție ale bugetului local al Comunei Vama Buzăului, la data de 31.12.2022
 • HCL nr.29 din 30.3.2023, privind aprobarea aprobarea unor procese verbale al şedinţelor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.28 din 8.3.2023, privind aprobarea modificării și completării Statutului Organizației de Management al Destinației Vama Buzăului
 • HCL nr.27 din 8.3.2023, privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Parohia Ortodoxă Buzăiel
 • HCL nr.26 din 8.3.2023, privind aprobarea participării UAT Comuna VAMA BUZĂULUI la apelul de proiecte cu titlul „Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul II, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția I17. „Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub- uri de dezvoltare a competențelor digitale”, aprobarea proiectului „Crearea unei rețele de hub-uri pentru dezvoltarea competențelor digitale in bibliotecile din Judetul Brasov”, aprobarea Acordului de parteneriat al proiectului, aprobarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile
 • HCL nr.25 din 8.3.2023, privind modificarea componenței Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului - pentru probleme de administraţie publică, cooperare interinstituțională pe plan intern și extern, juridică şi disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor
 • HCL nr.24 din 8.3.2023, privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Martie 2023 – Mai 2023
 • Hotărârea Consiliului Local nr.23 din 3.2.2023
  - privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2023 în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr.22 din 3.2.2023
  - privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Bularca Constantin Sebastian, precum și vacantarea locului de consilier local din partea Partidului Național Liberal (PNL), ca urmare a decesului
 • Hotărârea Consiliului Local nr.21 din 3.2.2023
  - privind aprobarea participării U.A.T. Comuna Vama Buzăului, alături de unitățile administrativ - teritoriale Comuna Prejmer, Comuna Budila, Comuna Tărlungeni și Comuna Teliu, la implementarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, finanțat prin PNRR, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta 15 – Educație, precum și aprobarea delegării depunerii aplicațiilor de finanțare de către U.A.T. Comuna Prejmer
 • Hotărârea Consiliului Local nr.20 din 3.2.2023
  - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli ai Comunei Vama Buzăuli pentru anul 2023
 • Hotărârea Consiliului Local nr.19 din 27.1.2023
  - privind aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare
 • Hotărârea Consiliului Local nr.18 din 27.1.2023
  - privind desemnarea celor doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Vama Buzăului ce vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Vama Buzăului
 • Hotărârea Consiliului Local nr.17 din 27.1.2023
  - privind aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei Vama Buzăului la data de 31.12.2022, precum şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere în registrul agricol
 • Hotărârea Consiliului Local nr.16 din 27.1.2023
  - privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere | Anexa
 • Hotărârea Consiliului Local nr.15 din 27.1.2023
  - privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 150 din 23.12.2022 - privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007
 • Hotărârea Consiliului Local nr.14 din 27.1.2023
  - privind aprobarea însușirii Actului adițional nr. 7/2022 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare încheiat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „INTERSAL”, în numele și pe seama unităților administrativ – teritoriale membre, cu operatorul de salubritate Hidro-Sal Com S.R.L.
 • Hotărârea Consiliului Local nr.13 din 27.1.2023
  - privind aprobarea însușirii Actului adițional nr. 6/2022 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare încheiat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „INTERSAL”, în numele și pe seama unităților administrativ – teritoriale membre, cu operatorul de salubritate Hidro-Sal Com S.R.L.
 • Hotărârea Consiliului Local nr.12 din 27.1.2023
  - privind aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vama Buzăului cu Asociația „Valea Zimbrilor – Vama Buzăului” și cu S.C. Dălghiaș Development S.R.L. în scopul înființării Organizației de Management al Destinației Vama Buzăului | Anexa
 • Hotărârea Consiliului Local nr.11 din 27.1.2023
  - privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 3.969,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, județul Brașov și înscris în C.F. 100737 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100737, în 6 loturi
 • Hotărârea Consiliului Local nr.10 din 27.1.2023
  - privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 21.761,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, județul Brașov și înscris în C.F. 101583 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 101583, în 3 loturi
 • Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 27.1.2023
  - privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 13.469,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, județul Brașov și înscris în C.F. 101575 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 101575, în 2 loturi
 • Hotărârea Consiliului Local nr.8 din 27.1.2023
  - privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 532,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, județul Brașov și înscris în C.F. 101556 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 101556, în 2 loturi
 • Hotărârea Consiliului Local nr.7 din 27.1.2023
  - privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 2.984,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, județul Brașov și înscris în C.F. 101007 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 101007, în 2 loturi
 • Hotărârea Consiliului Local nr.6 din 27.1.2023
  - privind aprobarea Statutului Actualizat al Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov pentru Zona Metropolitană Brașov, conform proiectului prezentat, astfel cum a fost revizuit conform dispozițiilor Legii nr. 246 din 20 iulie 2022 privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative | Anexa
 • Hotărârea Consiliului Local nr.5 din 27.1.2023
  - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 138 din 18.12.2019 - privind aprobarea acordării unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijlocele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Comunei Vama Buzăului
 • Hotărârea Consiliului Local nr.4 din 27.1.2023
  - privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Proiect tip – Construire Bazin de înot didactic și agrement din sat Acriș, str. Principală, nr. F.N., comuna Vama Buzăului, judeţul Brașov”
 • Hotărârea Consiliului Local nr.3 din 27.1.2023
  - privind aprobarea utilizării în anul 2023, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 2.753,37 mii lei, pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului
 • Hotărârea Consiliului Local nr.2 din 27.1.2023
  - privind validarea de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a Dispoziției nr. 1/04.01.2023 emisă de Primarul comunei Vama Buzăului
 • Hotărârea Consiliului Local nr.1 din 27.1.2023
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 23.12.2022

2022[+] deschide[-] inchide

2021[+] deschide[-] inchide

2020[+] deschide[-] inchide

2019[+] deschide[-] inchide

2018[+] deschide[-] inchide

2017[+] deschide[-] inchide

2016[+] deschide[-] inchide

2015[+] deschide[-] inchide

2014[+] deschide[-] inchide

2013[+] deschide[-] inchide

2012[+] deschide[-] inchide

2011[+] deschide[-] inchide


 

Procese verbale ale ședințelor consiliului local

 


 

Declarații de avere și de interese ale consilierilor locali

Arhiva